COVID-19 Certificate Of Vaccination Identity Digital – digitalna isprava o prisilnom cijepljenju utisnuta na kožu: čip ili bolest?

2
5471

2004. godine američka agencija za hranu i lijekove, FDA, odobrila je ugradnju RFID čipa u ljude radi pristupa medicinskim informacijama

Američka agencija za hranu i lijekove odobrila je Verichip, uređaj za identificiranje radiofrekvencijske implantacije za pacijente, koji će liječnicima omogućiti pristup njihovoj medicinskoj dokumentaciji.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC526112/

2007. godine registriran je patent ljudskog coronavirusa SARS-CoV

Patentiran je ljudski coronavirus (SARS-CoV), uzročnik teškog akutnog respiratornog sindroma. Također su osigurani redoslijedi nukleinskih kiselina genoma SARS-CoV i aminokiselinske sekvence otvorenih okvira za čitanje SARS-CoV, kao i metode korištenja tih molekula za otkrivanje SARS-CoV i otkrivanje infekcija s njima. Također su osigurani pripravci za stimulaciju imuniteta, zajedno s metodama njihove primjene.

https://patents.google.com/patent/US7220852B1/en

2008. godine su u znanstvenoj literaturi opisani Biosenzori temeljeni na nanočesticama i biotestovima

Poglavlje ovog znanstvenog članka usredotočeno je na biosenzore i biotestove temeljene na nanočesticama, koje nude veliki potencijal za dijagnostiku DNK i proteina i mogu imati snažan utjecaj na bioanalitičku kemiju.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780123737380500167

2008. godine objavljena je znanstvena studija koja predstavlja klasične tehnike sinteze dizajniranja digitalnih mikrofluidnih biočipova

Predstavljena je metodologija dizajniranja sustava koja pokušava primijeniti klasične tehnike sinteze na arhitektonskoj razini u dizajnu mikrofluidnih biočipova. Mikrofluidni biočipovi nude obećavajuću platformu za masovnu paralelnu analizu DNK, automatizirano otkrivanje lijekova i biomolekularno prepoznavanje u stvarnom vremenu. Aktualne tehnike dizajniranja digitalnih biočipova zasnovanih na kapljicama ne zadovoljavaju istodobna ispitivanja niti podlogu za nove generacije sustava na čipu “system-on-chip” (SOC) za koje se očekuje da sadrže mikrofluidne komponente.

http://people.ee.duke.edu/~krish/a16-su.pdf

2008. godine je objavljena znanstvena studija koja opisuje upotrebu Nano-Bio čipova za multipleksno otkrivanje proteina visoke performanse: Određivanje biomarkera karcinoma u serumu i slini primjenom „Quantum Dot Bioconjugate“ oznaka

Opisuje se integracija poluvodičkih nanočestica kvantnih oznaka “quantum dots” (QD) u modularni mikrofluidni biosenzor za multipleksno kvantitativno utvrđivanje tri važna markera raka, karcinoembrionskog antigena (CEA), antigena raka 125 (CA125) i Her-2 / Neu (C-erbB -2) je postignuta. Funkcionalnost integrirane obrade uzoraka, modaliteta hvatanja i otkrivanja analita demonstrirana je korištenjem uzoraka seruma i sline. Ovdje su korišteni nano-bio čipovi koji su koristili fluorescentni signal transdukcije s QD-obilježenim detekcijskim antitijelom u kombinaciji sa hvatanjem antigena mikroporoznom nizom agaroznih zrnaca podržanim u sastavu mikrofluida kako bi se dovršio imunološki test tipa sendvič. Upotreba QD sondi u ovom minijaturiziranom biosenzornom formatu rezultirala je pojačanjem signala 30 puta u odnosu na standardne molekularne fluorofore kao i smanjenjem utvrđenih granica detekcije za gotovo 2 reda veličine (0,02 ng / mL CEA; 0,11 pM CEA ) u odnosu na ispitivanje imunosorbentom vezanog za enzim (ELISA). Studije validacije testa pokazuju da se mjerenja pomoću nano-bio-čip sustava odnose na standardne metode pri R2 = 0,94 i R2 = 0,95 za sline, odnosno serum. Ovaj integrirani sustav ispitivanja nano-bio-čipa, u kombinaciji s fluoroforima nove generacije, obećava da će biti osjetljiv, multipleksiran alat za važne dijagnostičke i prognostičke primjene.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740498/

2012. godine je u znanstvenoj literaturi opisan biočip i područje njegove primjene

Biochip, bio-mikroračunalni uređaj, detaljno je proučavan i razvijen kako bi omogućio velike genomske, proteomske i funkcionalne genomske analize. Biočip se sastoji uglavnom od tri vrste: DNA mikrorasta, proteina mikroračunala i mikrofluidnog čipa. Integriranjem mikroračunala i mikrofluidnih sustava stvara se mikrotakontinualni analizni sustav, koji se često naziva i laboratorijem na čipu (LOC). Napredak nanotehnologije kontinuirano je smanjivao veličinu biočipa što je zauzvrat smanjilo troškove proizvodnje i povećalo visoku propusnost. Zbog prednosti male potrošnje, velike propusnosti i minijaturisanosti, ova tehnologija ima veliki potencijal da bude presudan i moćan alat za klinička istraživanja, dijagnostiku, razvoj lijekova, toksikološke studije i odabir pacijenata za klinička ispitivanja. Najveća prednost DNK nizova je njegova brzina i visoka propusnost te su korisni u različitim genomskim aplikacijama, uključujući analizu polimorfizma s jednim nukleotidom (SNP), studije ekspresije gena, klasifikaciju bolesti, predviđanje funkcija, identifikaciju puta, razvoj novih lijekova, kliničku dijagnostiku i toksikološke studije.

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/biochip

2014. godine je objavljen seminarski rad u kojem je opisan Biočip za digitalnu identifikaciju, primjena senzora u njima, te objašnjeno gdje se čipiranje već masovno provodi

“Biočipovi” su opisani kao tehnologija budućnosti koja je rezultat sinteze rada u području računalne znanosti, elektronike i biologije. Nova vrsta uređaja za biološku sigurnost za točno praćenje informacija o tome što osoba radi i tko točno može pratiti informacije o tome što radi i tko to zapravo radi. Uz biočipove više nije potrebna dobra stara ideja pamćenja neugodnih PIN-ova, lozinki i brojeva socijalnog osiguranja. Sve se ugrađuje u čip. Svaka stvar ide digitalizirana. Nema više hakerskih trikova na internetu. Biochip ima raznoliku tehniku ​​za osigurane transakcije s e-novcem na internetu. Moć biočipa postoji u mogućnosti lociranja izgubljene djece, ubijenih vojnika i lutanja pacijenata s Alzheimerom. U ovom radu se posebno obrađuje: primjena detektora glukoze u biočipovima, primjena senzora za kisik u biočipovima, primjena senzora krvnog tlaka u biočipovima. Prijedlog rješenja za tipičan problem krađe s kojim se suočavaju Biočipovi.
Četiri su priloga detaljno razmotrena s predloženim principima za provedbu koncepata. Biočipovi su bilo koji mikroprocesorski čipovi koji se mogu koristiti u biologiji. Tehnologija biočipa prvobitno je razvijena 1983. za nadgledanje ribarstva, a sada se koristi, obuhvaća preko 300 zooloških vrtova, preko 80 vladinih agencija u najmanje 20 zemalja, kućne ljubimce (sve od guštera do pasa), elektroničko “brendiranje” konja, praćenje laboratorijskih životinja ribarstvo, ugrožene divlje životinje, automobile, praćenje odjeće, opasni otpad i ljude. Biočipovi se „tiho“ inhibiraju u ljude. Na primjer, najmanje 6 milijuna medicinskih uređaja, kao što su umjetni dijelovi tijela (protetski uređaji), grudni implantati, implantati u bradi itd., Implantiraju se u ljude svake godine. Većina tih medicinskih uređaja nosi gosta “iznenađenja” – biočip. U 1993. godini Uprava za hranu i lijekove donijela je Zakon o registraciji sigurnih medicinskih sredstava iz 1993. godine, zahtijevajući da im se na implantate umjetnih dijelova tijela “ugradi” identifikacija – biočip. Dakle, godišnje se 6 milijuna primatelja protetskih uređaja i implantata na dojkama “biočipira”. Do danas je “čipirano” preko 7 milijuna životinja. Glavne tvrtke za biočip su A.V.I.D. (Američki uređaji za identifikaciju veterinara), Trovan identifikacijski sustavi.

http://a4academics.com/be-seminar-topics/18-be-ece-electronics-and-communication-seminar-topics/265-bio-chips

 • IMPLI – budite pametniji, osjećajte se sigurnije s IMPLI caspijan

IMPLI trenutno čipira ljude. Njihova marketinška strategija je da Impli može spasiti vaš život. Impli koristi tehnologiju implantacije kako bi pomogao ljudima da dobiju bržu i učinkovitiju prvu pomoć. Koristeći najsuvremeniju tehnologiju, implantati mogu pohraniti čitav niz biomarkera, pružajući korisnicima ažurne zdravstvene podatke koji ih upozoravaju na uočene nepravilnosti. S Impli ostajete u sigurnim rukama. Impli je implantat temeljen na NFC tehnologiji sa LED svjetlom, koji se koristi MedID aplikacijom koja je sada dostupna u Apple Storeu i Google Playu. Prema njihovoj web stranici Impli koristi registrirane medicinske sestre i liječnike vezane za njihove usluge.

https://www.impli.org/

https://www.impli.org/news

http://a4academics.com/be-seminar-topics/18-be-ece-electronics-and-communication-seminar-topics/265-bio-chips

2014. godine objavljena je znanstvena studija koja definira i objašnjava što su tkz. Kvantne točkice “Quantum dots”

Opisuje Kvantne točkice “Quantum dots” (QD) kao luminescentni poluvodički kristali veličine nanometra i imaju jedinstvena kemijska i fizikalna svojstva zbog svoje veličine i vrlo kompaktne strukture, a u kemijskom smislu definirane su kao anorganske nanočestice s poluvodičkim svojstvima, sastavljene od elemenata iz skupina III-V i II-VI iz periodične tablice elemenata. Kvantne točkice QD poluvodiča, metala i metalnih oksida su na čelu svih istraživanja zbog svojih novih elektroničkih, optičkih, magnetskih i katalitičkih svojstava.

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/quantum-dot

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/quantum-dot

2015. godina je objavljena literatura koja objašnjava pojam Digital ID nakon čega se ubrzano krenulo u tom smjeru

Digitalni identitet ID su podaci koji isključivo opisuju osobu ili stvar. Potpuna socijalna virtualna prezentacija koja omogućava korisniku interakciju u cyberspace-u.

https://www.igi-global.com/dictionary/internet-identity-and-the-right-to-be-forgotten/7638

https://www.justaskgemalto.com/en/what-is-digital-identity/

https://www.globalgovernmentforum.com/finding-your-identity-solving-the-digital-id-verification-challenge/

https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines

2015. godine je registriran Patent životinjskog Coronavirusa

Predmetni patent pruža uvid u živi, atenuirani koronavirus koji sadrži varijantni replikativni gen koji kodira poliproteine koji sadrže mutaciju u jednom ili više nestrukturnih proteina (nsp) -10, nsp-14, nsp-15 ili nsp-16. Koronavirus se može upotrijebiti u cjepivu za liječenje i / ili spriječavanje bolesti, poput infektivnog bronhitisa, kod subjekta. Cjepivo ili sastav cjepiva s ovim patentom može se upotrijebiti za primjenu na ljudima, životinjama ili pticama.

https://patents.justia.com/patent/10130701

 • The Pirbright Institute

Osnovni smjer Instituta je prevencija i kontrola virusnih bolesti. Pirbright institut prihvaća sredstva od Vijeća za istraživanje biotehnologije i bioloških znanosti (BBSRC), za istraživanje bolesti sa farmi i virusa koji se šire sa životinja na ljude. Predstavljaju se kao institucija čiji je cilj povećati vjerojatnost za suzbijanje, kontrolu i uklanjanje bolesti putem inovativnih bioznanosti. Posjeduju Patent za cornonavirus.

https://www.pirbright.ac.uk/

https://www.pirbright.ac.uk/our-science/avian-viral-diseases/coronaviruses;

https://patents.justia.com/patent/10130701

2017. godine je objavljena je znanstvena studija koja objašnjava tehnologiju i razmatra pravnu, etičku, zdravstvenu i sigurnosnu problematiku ugradnje implantiranog čipa u radnike u EU  

Ovaj znanstveni rad ukratko objašnjava tehnologiju implantata RFID čipova; istražuje trenutne aplikacije i razmatra pravna, etička, zdravstvena i sigurnosna pitanja koja se odnose na njihovu potencijalnu upotrebu na radnom mjestu. Obvezna upotreba vjerojatno će se susresti s pravnim i etičkim izazovima. Čak i dobrovoljna uporaba može biti izložena izazovima, na primjer, iz razloga zaštite podataka. Čini se da bi rizici od štetnih zdravstvenih učinaka na ljude mogli biti znatno manji nego što su neki u početku sugerirali, iako ih nije moguće u potpunosti odbaciti bez boljih dokaza. Unatoč tome, iako postoje naznake poboljšanja u posljednjih nekoliko godina, u smislu povećane sigurnosti možda neće biti moguće u potpunosti izbjeći ugroženost ljudi koristeći trenutne tehnologije RFID čipova. Ovaj dokument je pripremio Milieu / IOM Ltd na zahtjev Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614209/IPOL_STU(2018)614209_EN.pdf

2017. godine prvi mikroČip (RFID) za ljude je u prodaji spreman za implantaciju

Tehnološka tvrtka „Three Square Market“ (32M) nudi implantirane čipove svojim zaposlenicima koji su zainteresirani za biohakiranje. Nova shema, za koju je 32M naglasila da je dobrovoljna, započinje 1. kolovoza 2017. Prema Tvrtki, RFID čip implantirat će se u njihove ruke kako bi “obavljali kupovinu u mikro marketu svoje sobe, otvorili vrata, prijavili se na računala, koristili stroj za kopiranje” i druge radne svrhe. Tehnološka tvrtka “Three Square Market” (32M)  ponudila je da plati svojim zaposlenicima čipiranje i obilježavanje. Na hakerskoj konferenciji DEFCON, velike su skupine ljudi skupile novac u jednoj datoteci kako bi im ugradili implantate s mikročipovima u kožu.

https://www.zdnet.com/article/32m-employees-offered-biochip-hand-implants-for-work-monitoring-payments/

https://arstechnica.com/features/2018/01/a-practical-guide-to-microchip-implants/

2017. godine Technopedia definira pojam Biočip

Biočip je opisan kao minijaturizirana laboratorija sposobna izvesti tisuće istodobnih biokemijskih reakcija. Skup je mikro-testnih mjesta ili mikroračunala raspoređenih na površini čvrste podloge, a predviđa se istodobno obavljanje više ispitivanja kako bi se postigla veća brzina i propusnost. Biočip je sličan računalnom čipu, ali umjesto vršenja mnoštva matematičkih operacija u sekundi, on provodi biološke reakcije poput dekodiranja gena i pronalaženja kontaminacije u nekoliko sekundi. Srce biočipa su njegovi senzori koji bi se mogli razlikovati ovisno o vrsti biočipa. Postoje biočipovi za otkrivanje pH, detekciju kisika, genetski dekoderi i još mnogo toga. Mikroračunalo koji je dvodimenzionalna mreža biosenzora najvažnija je komponenta biočipa. Ovi senzori su položeni na ravnu podlogu koja može biti pasivna, što znači da ne radi ništa, ili je aktivna, što znači da pomaže senzoru u pretvorbi signala u obliku elektroničkih ili elektromehaničkih uređaja. Mikroračunala i biočipovi se najviše koriste za DNK analizu. No postoje i biočipovi koji su napravljeni za proteine, antitijela i kemijske spojeve koji se obično koriste u međusobnoj sprezi kako bi se istovremeno analizirala ploča testova pomoću jednog uzorka da bi se stvorio profil pacijenta.

https://www.techopedia.com/definition/14272/biochip

2017. godine internet časopis Cyberscoop najavljuje veliki projekt ID2020

Cilj američkog projekta ID2020 koji su izgradili Accenture i Microsoft predstavljen je kao projekt koji ima za cilj pružiti trajni digitalni ID za 1,1 milijardu ljudi širom svijeta koji nemaju službeni identitet, uključujući mnoge svjetske izbjeglice. Projekt ID2020 otkrio je u ponedjeljak novu mrežu, koju podržava blockchain tehnologija, osmišljenu za izgradnju trajnog i legalnog identiteta koristeći biometrijske podatke osobe.

https://www.cyberscoop.com/united-nations-backs-blockchain-powered-permanent-identity-tool-for-refugees/

2019. godine objavljena je znanstvena studija kojom je opisan novi način bilježenja podataka na koži ili Biokompatibilne infracrvene kvantne točkice “Biocompatible near-infrared quantum dots”

Istraživači MIT-a opisuju razvoj i metodu novog načina za bilježenje podataka o povijesti cijepljenja pacijenta: pohranjivanje podataka u uzorku boje, nevidljive golim okom, koji se ugrađuje pod kožu zajedno s cjepivom. Projekt je financirala Zaklada Bila i Melinde Gates.

https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162

https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/

2019. godine je patentiran Žig s mikroiglama za ostavljanje trajnog otiska na ljudskoj koži “Microneedle tattoo patches” i njihova upotreba

Ovo je registriran patent Žiga s mikroiglama za ostavljanje trajnog otiska na ljudskoj koži “Microneedle tattoo patches”. On se može koristiti za isporuku terapijskih, profilaktičkih, dijagnostičkih i / ili boja (uključujući boje, pigmente, florescentne itd., ovdje zajednički nazivane “bojama”) na kožu. Mikroigla inkapsulira sredstva (a) koja će se isporučiti. Ona su formirana od biorazgradivog polimera koji se otapa nakon umetanja u kožu ili tkivo, tako da se mikroigle odvajaju od supstrata. Žig ima primjenu u odbrambenoj industriji, kao i za označavanje vojnika bez korištenja invazivnih sredstava poput čipa ili sredstva poput “pseće pločice” koja se može izgubiti, pružajući alternativne načine identifikacije ili medicinski karton, opcionalno uz istodobno davanje cjepiva. Zajedno s njima, tim na kraju želi ubrizgati senzore koji bi se potencijalno mogli upotrijebiti i za praćenje aspekata zdravlja poput razine inzulina kod dijabetičara i sl. Patent je financirala Zaklada Bila i Melinde Gates.

https://patents.google.com/patent/WO2019018301A1/en

https://patentimages.storage.googleapis.com/38/2d/cb/1bd2b30bd92384/WO2019018301A1.pdf

2019. godine savez ID2020 je lansirao program digitalni ID s cjepivima

Digital ID i Big Pharma su već u Sjedinjenim Američkim Državama. Veliki farmaceutski i tehnološki divovi prebacili su se na čipiranje vas i vašeg potomstva putem biometrijskih cjepiva. Obvezali su se da će ovaj svijet doći. ID2020 partneri su odabrali Digital ID-a za vas i vašu obitelj putem BioMetričkih cjepiva. ID2020 i njihovi partneri u 2019. godini već su lansirali implementaciju Digital ID s BioMetričkim cjepivima. Grad Austin, savez ID2020 i nekolicina drugih partnera rade zajedno s beskućnicima i pružateljima usluga koji s njima rade na razvoju platforme digitalnog identiteta ID omogućene „blockchain“ tehnologijom pod nazivom Moja putovnica „MyPass“ kako bi beskućnici imali podatke o identitetu. Bangladeš je prva zemlja koja je odabrana za početak implementacije digitalnog identiteta na svim stanovnicima, a s programom je započela krajem 2019. godine. Savez ID2020 gradi novi globalni model za dizajn, financiranje i primjenu digitalnih ID rješenja i tehnologija. Ne postoje drugi napori s više sudionika usmjereni na korisnike, koji štiti privatnost i prijenosni digitalni ID. Otkrijte nove gospodare svijeta – Gavi – savez za cjepiva, Microsft, The Rockefeller Foundation, Ideo.org, Accenture). Cilj saveza ID2020, agencija UN-a i civilnog društva je korištenje BioMetrijskih cjepiva za digitalnu identifikaciju vas i vaše braće. Ovaj će sustav dodatno usmjeriti novorođenčad prema BioMetrijskim cjepivima povezanim sa Digitalnim identitetom ID. Gavi savez za cjepiva sebe identificira kao superheroja koji će vam ugraditi Digitalni identitet ID-om mrtvom ili živom. GAVI podržavaju Svjetska zdravstvena organizacija WHO i elitni partneri, a sve sponzorira Big Pharma.

https://id2020.org/

https://id2020.org/alliance

https://www.biometricupdate.com/

https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-effects-real-danger-agenda-id2020/5706153

https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines

 • GAVI savez za cjepiva

Gavi savez za cjepiva, cijepio je milijune djece i odraslih u siromašnim zemljama širom planeta putem Digital ID-a. Oni su ispunili svoj cilj testiranja ovih cjepiva, tako da se sada mogu fokusirati na Ameriku. Prema njihovoj web stranici, njihov ratni krik spašava nevine i sprječava širenje bolesti i siromaštva putem cjepiva i digitalne idetifikacije ID-a. Moć partnerstva Gavi je u potpunosti financiran i samodostatan. Snaga njihovih ortaka je u tome da su prvi u svemu: Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), UNICEF, Svjetska banka i Fondacija Bill & Melinda Gates, koji planiraju Digitalni Identitet ID implementirati u vas, vašu djecu, roditelje, vašu braće i sestre, prijatelje i poznanike putem BioMetričkih cjepiva.

https://www.gavi.org/

 • Zaklada Billa i Melinda Gates

Zaklada Billa i Melinde Gates se predstavlja kao zaklada koja spašava živote cjepivima. Njezin cilj je spašavanje života putem BioMetričkih cjepiva, zalaganje za znanost i tehnologiju otisnute digitalne identifikacije. Zaklada Bila i Melinde Gates uložila je velika sredstva za eksperimentiranje cjepiva „protiv“ zaraznih bolesti u siromašnim zemljama.

https://www.gatesfoundation.org/

https://www.gatesfoundation.org/TheOptimist/coronavirus

https://www.gatesnotes.com/Health/How-to-respond-to-COVID-19

 • Ujedinjeni narodi UN

Tijekom epidemije ebole 2014.-2015. više ljudi je umrlo od ospica, malarije, HIV / AIDS-a i tuberkuloze zbog zatajenja zdravstvenog sustava nego od Ebole. Kako bi izbjegli sličan ishod, Ujedinjene nacije rade na tome da osnovne zdravstvene usluge, uključujući kampanje cijepljenja, ostanu dostupne za vrijeme pandemije COVID-19.

https://www.un.org/en/coronavirus

https://www.un.org/

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 • Svjetska zdravstvena organizacija WHO

Cilj WHO-a je promocija univerzalnog zdravstvenog osiguranja širom svijeta. WHO stoji iza digitalne identifikacije ID-a jer, kako navode, cilj im je poboljšati nadzor podatka i prikupljanje informacija širom svijeta. Za vrijeme koronavirusne bolesti pandemija COVID-19 Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) odbile su financirati Sjedinjene Američke Države, čime je Zaklada Bila i Melinde Gates postala njen prvi i najveći donator.

https://www.who.int/

https://www.who.int/images/default-source/infographics/budget/top-20.jpg

https://www.politico.com/news/2020/04/14/trump-world-health-organization-funding-186786

 • The Rockefeller Foundation

Predstavlja se kao zaklada za promicanje dobrobiti čovječanstva u cijelome svijetu. Zaklada Rockefeller nepromijenjena je od 1913. godine. Fokus joj je na čovječanstvu širom svijeta. Filantropija je usmjerena na znanost, podatke, politiku i inovacije za rješavanje globalnih izazova povezanih sa zdravljem, hranom, moći i ekonomskom mobilnošću. Zaklada Rockefeller osigurala je temeljno financiranje za pokretanje saveza ID2020 u 2017. godini.

https://www.rockefellerfoundation.org/

https://www.rockefellerfoundation.org/blog/

https://www.philanthropy.com/article/Rockefeller-Foundation-Commits/248178

https://www.rbf.org/

 • Ideo.org

Dizajn za transformaciju. IDEO.ORG dizajnira proizvode i usluge za organizacije koje se fokusiraju na stvaranje pravednog i uključivog svijeta. IDEO.org pridružio se ID2020 2018. godine.

https://www.ideo.org/

https://www.ideo.com/

 • Accenture

Inovacija kojom se, kako tvrde, podiže vrijednost vaše organizacije. Tvrtka za inovacije. Accenture se pridružio ID2020 kao osnivački partner u lipnju 2017. godine

https://www.accenture.com/us-en

https://newsroom.accenture.com/

 • NEC

Osnovni moto tvrtke je orkestriranje vedrijeg svijeta. „NEC misija je ostvarivati ​​profit za svoje zaposlenike i investitore. Njihovi napori su skoncentrirani na izum i stvaranje putem Digitalnog Identiteta ID-a. Njihov je cilj stvoriti pristupačan digitalni ID globalni sustav koji je jednostavan za upotrebu i implantaciju.

https://www.nec.com/

https://www.nec.com/en/press/201906/global_20190606_01.html

 • A2i

Moto “Inovativnost za sve” – tvrde kako nastoje razviti istinski potencijal unutar vlada kako bi stvorili izvanredne inovacije koje mogu olakšati i poboljšati život građana. Kao vodeći program Agende o digitalnom Bangladešu nadaju se da će nadahnuti zemlje u razvoju i razvijanje inovacija i transformacija javnih usluga dijeleći naše revolucionarne uvide potpomognute primjerima, lekcijama i znanjem. Njihovi ciljevi unutar vladine elite su kontrola putem Digitalne identifikacije ID-a i cjepiva. Započeli su s Bangladešom gdje već uvode Digitalni Identitet ID-a i cjepiva.

https://a2i.gov.bd/

https://www.biometricupdate.com/201909/id2020-and-partners-launch-program-to-provide-digital-id-with-vaccines

 • Simprints

Simprints svoju misiju predstavlja kao transplantaciju načina na koji se svijet bori protiv siromaštva. Prikazuju se kao oni koji razvijaju tehnologiju kojom bi se radikalno povećala transparentnost i učinkovitost u globalnom razvoju, osiguravajući da svako cjepivo, svaki dolar, svako javno dobro dosegnu ljude kojima su najpotrebniji. Simprints je neprofitna biometrijska tvrtka premještena sa Sveučilišta u Cambridgeu. Njihovi poslovni partneri su Gavi, BRAC i Ministarstvo zdravlja. Simprints namjerava koristiti Digitalnu identifikaciju ID za uvođenje BioMetrijskih cjepiva u svijetu za borbu protiv siromaštva. Tvrde da Digitalni identitet ID integriraju u naš postojeći mobilni uređaj i rad na njemu, kao i da će Biometrijski sustav Simprints promijenit naš mobilni uređaj i omogućiti tijelima vlasti da prate naše svakodnevno ponašanje. Sve što radite možete pratiti veliki brat. Najvažnije je pratiti naše ponašanje, želje i potrebe putem Digitalne identifikacije ID-a. Simprints planira implementirati velikog brata na nebu da nadgleda vaše želje i potrebe putem Digitalnog identiteta ID ugrađenih putem BioMetričkih cjepiva, koji bi bio “ljubazni” zdravstveni radnik koji dolazi gdje god se nalazili. Simprints je neprofitna organizacija i njezina misija je pomoći nevladinim organizacijama i zdravstvenim djelatnicima u prenošenju informacija iz našeg mozga na tvrdi disk računala putem BioMetričnih cjepiva. Financiraju ga Gavi, zaklada Bill i Melinda Gates i ostali suradnici.

https://www.simprints.com/

https://diginomica.com/simprints-identifies-cloud-foundation-biometrics-led-healthcare

 • NEC i Simprints, Gavi,

Tri glavna nosioca uvođenja digitalne identifikacije ID s BioMetričkim cjepivom-  Gavi, NEC i Simprints ujedinjuju snage za širenje Digital ID-a širom svijeta. Tri glavna nosioca zajedno su potpisali pakt za korištenje globalnog Digitalnog identiteta ID-a za svaku živu osobu, uključujući vas i vašu rodbinu, ne samo u zemljama u razvoju, već u svim zemljama svijeta.

https://www.biometricupdate.com/201906/nec-and-simprints-join-forces-with-gavi-to-extend-vaccination-coverage-with-biometrics

2019. godine  pokrenuta inicijativa Mojaputovnica “MyPass”

Inicijativu MyPass je financirala Fondacija Roberta Wood Johnsona pionira ideja za tehnologiju u zdravstvu. Financiralo se stvaranje platforme koja omogućuje blockchain tehnologija koja može pohraniti osobne podatke beskućnika putem Digitalnog identiteta ID-a. Kroz Digitalni identitet ID, BioMetričko cjepivo i platformu koja omogućuje blockchain tehnologija, beskućnici se sada mogu žigosati i pratiti.

https://projects.austintexas.io/projects/mypass-digital-identity/about/overview/

2019. godine je organiziran događaj “Event 201” koji je bila generalna vježba globalne pandemije

Ovaj je događaj je sponzorirao Centar za zdravstvenu sigurnost Johna Hopkinsa u grupi sa Svjetskim ekonomskim forumom koji su 18. listopada 2019. u New Yorku, prikazao je simulaciju globalne Pandemije, a isti je financirala i Zaklada Billa i Melinde Gates.

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

https://prepareforchange.net/2020/01/27/event-201-bill-gates-world-economic-forum-simulated-coronavirus-outbreak-6-weeks-before-first-case-in-wuhan/

https://event201.com/

2019. godine objavljena je znanstvena studija koja opisuje seznzore na bazi Ugljičnih kvantnih točkica “Carbon quantum dots”

Opisani su ugljični nanomaterijali koji sve više privlače pažnju nano, foto i biomedicinskih zajednica zahvaljujući svojim jedinstvenim fotofizičkim svojstvima. Ovdje smo sintetizirali kvantne točkice ugljika (CQD) u jednosmernoj solvotermalnoj reakciji i pokazali njihovu upotrebu kao fotosenzibilizatora za in vitro antibakterijsku fotodinamičku inaktivaciju (aPDI).

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1011134420303110

https://www.researchgate.net/publication/340121517_Carbon_quantum_dots_A_bright_future_as_photosensitizers_for_in_vitro_antibacterial_photodynamic_inactivation

2020. godine registriran Patent 60606 koji koristi senzor za prijenos podataka tjelesne aktivnost kao način eksploatacije kripto-valute u vlasništvu Bill Gatesovog Microsoft-a

Registriran Patent koji aktivnosti ljudskog tijela povezane s određenim zadatkom koji se pruža korisniku može koristiti u procesu rudarenja odnosno ekspoatacije kripto-valutnog sustava. Poslužitelj može pružiti zadatak uređaju korisnika koji je komunikacijski spojen na poslužitelj. Senzor koji je komunikacijski spojen ili je smješten u uređaju korisnika može osjetiti tjelesnu aktivnost korisnika. Podaci o tjelesnoj aktivnosti mogu se generirati na temelju osjetljive tjelesne aktivnosti korisnika koji se na poslužitelja prenose putem senzora. Sustav kripto-valute koji komunicira zajedno s uređajem korisnika može provjeriti ispunjavaju li podaci o tjelesnoj aktivnosti jedan ili više uvjeta koje je postavio sustav kripto-valute i dodijeliti kripto-valutu korisniku čiji su podaci o tjelesnoj aktivnosti provjereni.

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606

2020. godine internet časopis Coindesk objavljuje da rad na COVID-19 imunitetnoj putovnici “blockchain-based self-sovereign identity (SSI) immunity passport” objedinjuje 60 tehnoloških tvrtki koji razrađuju projekt digitalne samo identifikacije (SSI) baziranoj na blockchain tehnologiji

U članak časopisa opisuje se kako tehnolozi koji izrađuju i razrađuju alate samo provjerljivog digitalnog identiteta (SSI utemeljeni na blockchainu tehnologiji) surađuju na „ Ispravi o imunitetu“ navodno kako bi zaustavili širenje COVID-19 bez ugrožavanja privatnosti korisnika. Provlači se ideja kako bi dokazivanjem određene razine imuniteta pomoglo pojedincima da se vrate u svakodnevni život.

https://www.coindesk.com/covid-19-immunity-passport-unites-60-firms-on-self-sovereign-id-project

https://medium.com/id2020/id2020-launches-technical-certification-mark-e6743d3f70fd

2020. godine časopis Forbes najavljuje U.S. digitalni dolar

Najavljuje se Digitalni dolar i uspostava digitalnih novčanika koji uskoro dolaze. Tvrdi se da je Wallstreet u ruševinama, a Sjedinjene Američke Države traže od Kongresa da ih  spasi,vjerovatno s golemim paketom stimulacija za oporavak svjetske ekonomije pod utjecajem pandemije virusa corone. Navodi se kako je pred nama stvaranje US platformi za digitalnu valutu središnje banke.

https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2020/03/23/new-coronavirus-stimulus-bill-introduces-digital-dollar-and-digital-dollar-wallets/#616464db4bea

https://www.forbes.com/sites/jasonbrett/2020/03/24/digital-dollar-and-digital-wallet-legislation-surfaces-in-the-us-senate/#102559333866

https://www.forbes.com/sites/billybambrough/2020/03/24/shock-us-digital-dollar-proposals-set-bitcoin-and-crypto-prices-alight/#975fc8e318e4

2020. godine CNBC: Vlada Velike Britanije podžava digitalni identitet i univerzalno cjepivo kao borbu protiv koranvirusa

Časopis CNBC objavljuje kako Vlada Velike Britanije podržava Digital Identitet ID uz podršku univerzalne zdravstvene zaštite cjepivima. Velika Britanija obećala je 26 milijuna dolara za razvoj cjepiva protiv koronavirusa.

https://www.cnbc.com/2020/02/03/coronavirus-uk-pledges-26-million-for-vaccine-development.html

2020. godine WHO stigmatizira papirnati novac i kovanice, tvrde kako mogu širiti coronavirus, te najavljuje Digitalni identitet ID, biometričko cjepivo kao novo normalno

Generalni direktor WHO-a Dr. Trdros izjavljuje da je sada potreban digitalni novac,jer su papirni novac i kovanice prljavi i mogu širiti bolesti poput virusa corone. Digital identitet ID, BioMetričko cjepivo i novac bez papira su promjena pravila igre u 2020. godini.

https://www.globalresearch.ca/coronavirus-causes-effects-real-danger-agenda-id2020/5706153

2020. godine britanski znanstvenik očajnički radi na pronalasku cjepiva protiv coronavirusa

https://www.valuewalk.com/2020/02/scientist-find-coronavirus-cure/

2020. godine se uvode specijalni medicinski ratni zakoni “Medical Marshal Law” –

„Medical Martial Law“ Medicinski ratni zakon nad civilima može se izvršiti u bilo kojem hitnom slučaju zbog neke vrste zarazne bolesti poput virusa corone, gdje vlada gleda na razinu epidemije koja se širi u pandemiju na određenim zemljopisnim područjima. Vojska može silom i na silu provesti medicinski ratni zakon nad civilima tjekom pandemije virusa corone, a ustavna nepovredivost doma već je prestala biti svetinja u americi tijekom pandemije COVID-19 uvođenjem zakona “House Resolution 6666”.

https://dcdirtylaundry.com/u-s-military-preparing-to-implement-medical-martial-law-due-to-coronavirus-pandemic/

http://outbreaknewstoday.com/medical-martial-law-somewhere-between-biosafety-and-freedom-26675/

https://urbansurvivalsite.com/6-things-that-can-happen-during-martial-law/

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/6666/text?r=2&s=1

 • CDC

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC)

CDC 24/7: Spašavanje života, zaštita ljudi

https://www.cdc.gov

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html

 • Everest – EverID


Everest je platforma za prijenos ekonomije i vrijednosti, usidrena u biometrijskom identitetu, koji je jedini u svijetu globalno dostupan uređaj s digitalnim novčanikom i načinom plaćanja. Koristeći blockchain tehnologiju i distribuirane tehnologije skladištenja, Everest omogućava bankama, vladama, nevladinim organizacijama, bolnicama, tvrtkama i drugim institucijama transparentnu i učinkovitu razmjenu vrijednosti s teško dostupnim korisnicima, posebno pet milijardi ljudi koji ne posjeduju pametne telefone, istovremeno pružajući korisnicima najvišu kontrolu privatnosti na tržištu. Programeri aplikacija koriste platformu Everest za usluge poput doznaka, mikrofinanciranja, mikroosiguranja, platne liste, prijenosa gotovine, KYC / AML, zemljišnih transakcija, medicinskih kartona itd.

https://everest.org/ https://www.biometricupdate.com/companies/everest

5 3 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments