Obrasci s kojima građani mogu zatražiti preuzimanje odgovornosti zbog nametanja nošenja (zaštitnih) maski ili cijepljenja, postupaka koji uzrokuju štetne posljedice po zdravlje

1
10384

Ključ je u zahtjevu za preuzimanje odgovornosti onih koji neposredno uvjetuju nošenje zaštitnih maski

Tradicionalna nacionalna kaznena prava o sudjelovanju osoba u kaznenom djelu razvila su se s fokusom na neposrednom izvršitelju kao osobi najodgovornijoj za počinjeni delikt. Razni oblici doprinosa kaznenom djelu proizlazili su iz tog uskog žarišta. Lako je vidjeti da taj tradicionalni pristup ne odgovara kako organiziranom tako i međunarodnom kriminalu, jer su oba ta oblika kriminaliteta po pravilu produkt zajedničke, sistematske aktivnosti, ili čak aktivnosti koja je plod politike u koju su upleteni najviši ešaloni državnog aparata.

Međutim, obzirom da je vrh državnog aparata najčešće u praksi dugo vremena amnestiran od krivnje za kazneno dijelo koje je naložio, potrebno je neposredne izvršitelje kaznenog djela na vrijeme upoznati sa zakonodavstvom i obavijestiti o tome da zapovjed koju imaju za izvršiti predstavlja povredu Kaznenog zakona zbog čega bi u budućnosti mogli krivično i materijalno odgovarati.

Iz dana u dan nijemo svjedočimo nametanju sve većeg broja novih pravila i obaveza koja mogu naštetiti zdravlju zbog “Novog normalnog”, a za koja nitko ne preuzima odgovornost. O legitimnosti odluke Stožera civilne zaštite RH o nužnoj mjeri obaveznog korištenja (zaštitnih) maski smo već pisali ovdje, o tome koliko su (zaštitne) maske (ne)učinkovite u borbi protiv virusa i kakav rizik po zdravlje predstavlja njihovo dugotrajno nošenje pisali smo ovdje i ovdje, a o tome kada je zakonski opravdano odbiti nošenje iste pisali smo ovdje. U nastavku teksta pokušat ćemo objasniti kada vam se sukladno Kaznenom zakonu mora omogućiti izuzeće nošenja (zaštitne) maske, tko treba preuzeti materijalnu i kaznenu odgovornost za moguće štetne posljedice po zdravlje zbog nametanja njezina nošenja te vam ponuditi obrasce kojima od onih koji vam neposredno nameću obavezu na takvo postupanje možete zatražiti preuzimanje materijalne i kaznene odgovornosti.

Odluka o nužnoj mjeri obaveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski

Stožer civilne zaštite RH donio je Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, od 10. srpnja 2020. godine (NN 80/2020) i Odluku o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, od 14. srpnja 2020. godine (NN 81/2020) sukladno članku 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17, 114/18 i 47/20). Odlukom se uvodi obaveza nošenja zaštitnih maski za vrijeme trajanja epidemije, a određeno je tko ih je obvezan nositi:

 • zaposlenici zdravstvenih ustanova i osobe koje dolaze u posjet pacijentima, ako su posjeti dopušteni,
 • vozači i putnici u prijevoznim sredstvima javnog prometa,
 • zaposlenici u trgovačkoj djelatnosti i kupci za vrijeme boravka u prodavaonicama,
 • zaposlenici u ugostiteljskoj djelatnosti koji dolaze u kontakt s gostima ili sudjeluju u posluživanju i pripremi jela, pića i napitaka,
 • druge osobe koje na to posebnim uputama i preporukama obveže Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
 • zaposlenici trgovačkih društava, ustanova i institucija koje rade sa strankama i stranke koje dolaze u ta trgovačka društva, ustanove i institucije,
 • zaposlenici u uslužnim djelatnostima u kojima se dolazi u bliski kontakt s klijentima.

Međutim, navedenom Odlukom i njenom dopunom između ostalog nije određeno (kakav točno tip maske, tko ju je u obvezi osigurati i sl.) tko je dužan preuzeti Odgovornost za štetne posljedice po zdravlje koje iz takve obveze mogu proizaći.

Izuzeće nošenja maski zbog zdravstvenog stanja

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u priopćenju za javnost objasnio kada je neophodno omogućiti kome da NE nosi (zaštitnu) masku. Naime, pojedine osobe zbog zdravstvenog stanja i značajki razvojne dobi ne smiju nositi istu. Najčešće se radi o situacijama kod kojih njeno nošenje može dovesti do otežanog disanja, opasnosti od gušenja i slično. Neka od slijedećih stanja kada je neophodno omogućiti osobi da NE nosi (zaštitnu) masku:

 • osobe s teškoćama disanja uslijed kroničnih bolesti osim bolesti covid-19,
 • osobe promijenjene svijesti ili kod gubitka svijesti,
 • osobe s oštećenim sluhom,
 • osobe koje trebaju prenijeti informaciju osobi s oštećenim sluhom,
 • osobe određena oštećenja mentalnog zdravlja uključujući teškoće iz autističnog spektra, ako osobe pružaju otpor ili ne podnose masku na licu
 • ….

Dovoljno je da izjavite da ste izuzeti od nošenja maske za lice ili medicinske maske uslijed svog zdravstvenog stanja ili više stanja koje je HZZJZ naveo kao razlog njezina izuzeća, kako bi vam se i bez korištenja iste omogućilo stjecanje dobara ili primanje usluga te pravo na obavljanje djelatnosti, a sukladno Kazenom zakonu to vam se izuzeće mora uvažiti. Ako tko, a osobito se to odnosi na trgovca, zaštitar i sl., zatraži potvrdu ili uvid u vaše zdravstveno stanje, niste ga dužni pokazati sukladno čl. 25. Zakona o zaštiti prava pacijenata (nn 169/04, 37/08), u kojem se navodi da pacijent ima pravo na povjerljivost podataka koji se odnose na stanje njegova zdravlja sukladno propisima o čuvanju profesionalne tajne i zaštite osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka regulirana je Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) u kojoj je jasno navedeno tko (Agencija za zaštitu osobnih podataka) osim nadležnih tijela (MUP) u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja, kao ni na područje nacionalne sigurnosti i obrane sudjeluje u obradi osobnih podataka u tajnosti. Osobe ovlaštene za nadzor osobnih podataka svakako nisu zaštitar ili prodavač u lokalnom dućanu ili trgovački centar.

Isto tako, tko na temelju razlike u zdravstvenom stanju ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga te pravo na obavljanje djelatnosti, izvršio je povredu ravnopravnosti, odnono prekršen je članak 125. Kaznenog zakona (NN 125/2011) za što je predviđena kazna zatvora do tri godine. Tko zbog razloga utemeljenog na diskriminaciji, razlike u zdravstvenom stanju jednom daje povlasticu i pogodnost i propušta ga s (zaštitnom) maskom u trgovačko društavo, ustanovu ili instituciju, a drugome, koji zbog zdravstvenog stanja nije u mogućnosti nositi masku ne, ne propušta ga, prema njemu je izvršio ponižavajuće postupanje, čime je prekršen članak 104. Kaznenog zakona (NN 125/2011) za što je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina.

Kazneni zakon

Povreda ravnopravnosti

Članak 125.

 • (1) Tko na temelju razlike u rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju, spolnom opredjeljenju ili drugim osobinama uskrati, ograniči ili uvjetuje drugome pravo na stjecanje dobara ili primanje usluga, pravo na obavljanje djelatnosti, pravo na zapošljavanje i napredovanje, ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Članak 104.

 • Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

Što učiniti kada zdravstveno stanje prema priopćenju za javnost HZZJZ nije razlog za izuzeće od nužne mjere nošenja zaštitne maske?

U objavljenim znanstveno-medicinskim istraživanjima dokazano je da dugotrajno nošenje (zaštitne) maske može štetno utjecati na zdravstveno stanje svake osobe, a ne samo na one navedene u izuzeću. U nastavku možete preuzeti obrasce kojima zahtijevate od poslodavca, ravnatelja, trgovačkog društava, ustanove ili institucije koja slijepo slijedi Odluku o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, čime vam se nameće kupnja i nošenje proizvoda za koji prema znanstvenim istraživanjima nema dovoljno dobrih znanstveno-medicinskih dokaza da sprječavaju širenje respiratornih virusa, a koji, međutim, može štetno utjecati na vaše zdravlje, da potpiše izjavu kojom za isto preuzima materijalnu i kaznenu odgovornost.

Štite vas europske konvencije o ljudskim pravima i dostojanstvu ljudskog bića

Interesi i dobrobit pojedinog ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti. U nedostatku preuzimanja odgovornosti i postojanja informiranog pristanka, prema članku 2. i 5., Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, sastavljenoj u Oviedu, 4. travnja 1997., u izvorniku na engleskom i francuskom jeziku, koja je stupila na snagu 1. prosinca 1999., u Hrvatskoj ratificirana Zakonom o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konven (NN 13/2003), sastavljenom 16. srpnja 2003., koji je stupio na snagu 09. kolovoza 2003. godine, na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, možete zatražiti da onaj tko vam neposredno nameće postupak potpiše obrazac kojim preuzima odgovornost za postupak koji se odnosi na vaše zdravlje, jer ste u protivnom slobodni ne pristati na uporabu prethodno navedene (zaštitne) maske.

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: konvencije o ljudskim pravima i biomedicini

Članak 2

Primat ljudskog bića

 • Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili znanosti.

Članak 5

Opće pravilo

 • Postupak koji se odnosi na zdravlje može se provesti samo nakon što je osoba na koju se postupak odnosi informirana o tome i dajući svoj slobodan pristanak na njega.
 • Ovoj osobi prethodno se daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi postupka kao i o njegovim posljedicama i rizicima.
 • Ta osoba može povući svoj pristanak slobodno i u bilo koje vrijeme.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konven, s tekstom Konvencije na engleskom jeziku možete pogledati ovdje.

U nedostatku prijevoda na hrvatski jezik, radi upoznavanje čim većeg broja ljudi s njihovim pravima i slobodama zaštićenim europskim konvencijama, uredništvo portala Dokumentarac.com je istu prevela. Možete je preuzeti u nastavku teksta:

Napomena: potrebno je uzeti u obzir da se radi se o pravnom dokumentu koji nije preveo ovlašteni sudski tumač.

Kako se izboriti za svoja prava

O tome kako je medicinski istražitelj Paquale Bacco, zajedno s infektologom Giuliom Tarrom i sucem Angelom Giorgiannijem, putem svoje udruge “L’Eretico” koja već uključuje oko 2 tisuće liječnika i pravnika, najavio podnošenje žalbe državnom tužitelju u Rimu i apel Europskom sudu zbog mjera posebno s medicinsko-znanstvenog, epidemiološkog i pravnog stajališta koje je poduzela vlada Giuseppea Contea, kojima su, kako između ostalog tvrde, u Italiji ubijani bolesnici na intenzivnoj njezi tijekom vrhunca pandemije. O tome smo pisali ovdje.

Zatražiti neposrednu odgovornost poslodavca, ravnatelja škole, liječnika/pedijatra, doma zdravlja, trgovačkog društava, ustanove ili institucije zbog nametanja postupka koji se odnosi na vaše zdravlje

Zbog svega navedenog i u cilju zaštite zdravlja svake pojedine žive osobe i svakog građana RH, donosimo vam obrasce izrađene po uzoru na one koje je sastavio pravni odbor udruge “L’Eretico” u Italiji. Njima građani Italije mogu zatražiti od svog poslodavca ili ravnatelja škole da preuzme građansku i krivičnu odgovornost za bilo koje štetne posljedice po zdravlje koje mogu nastati posljedično nošenju maski za lice ili medicinskih maski, a obrasce smo prilagodili našoj pravnoj regulativi.

Napomena: Stožer civilne zaštite RH nije donio odluku kojim bi se uvela nužna mjera nošenja (zaštitne) maske za učenike u školama, međutim, s obzirom na to da se nova školska godina bliži svom početku, preventivno smo pripremili obrazac izjave za preuzimanje materijalne i kaznene odgovornosti ravnatelja škole u slučaju uvjetovanja nošenja iste maloljetnoj ili punoljetnoj osobi.

Po uzoru na obrazce koje je također sastavio pravni odbor udruge “L’Eretico” u Italiji, u nastavku teksta možete preuzeti i obrasce za preuzimanje odgovornosti liječnika ili pedijatra te doma zdravlja prema liječniku, prema slobodnom izboru pacijenta koji podliježe obaveznom cijepljenju. Pacijentov informirani pristanak po zakonu podrazumijeva da liječnik mora navesti sve moguće štetne posljedice po zdravlje, odnosno neželjene reakcije koje mogu proizaći iz liječenja kako bi pacijent mogao odlučiti hoće li prihvatiti liječenje ili ne te time i njegove moguće štetne posljedice. O tome koji se otrovni sastojci nalaze u obaveznim cjepivima već smo pisali ovdje.

Obrasci:

5 2 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Marija
2 years ago

Hvala puno na obrascima. Jako su korisni.